LEKSYKON - strona główna

W Leksykonie znajdziesz opisy trudnych terminów finansowych, które ułatwią Ci poruszanie się po skomplikowanym świecie finansów.

A - Akcept, Akcjonariusz, Adwokat, Apelacja, Aport, Akredytywa

B  - Bankowy tytuł egzekucyjny, Bankructwo, Bezpodstawne wzbogacenie

C - Cesja, Cesjonariusz, Cedent, Call Center, CRM, Czynność prawna

D - Dane osobowe, Dług, Dłużnik, Działalność gospodarcza, Depozyt, Dowody

E - Egzekutor, Egzekucja, Ewidencja Działalności Gospodarczej

F - Firma, Faktura

G - Giełda wierzytelności

H - Hipoteka

I - Indos, Inkaso

J - Jurysdykcja

K - Komornik, Kara umowna, Kapitalizacja odsetek, Kompensata- potrącenie, Konwersja długu, Klauzula wykonalności

L - Likwidacja

M - Monitoring bieżących należności

N - Nakaz zapłaty, Notariusz, Należność, Niewypłacalność, Nota odsetkowa

O - Odsetki, Osoba fizyczna, Osoba prawna, Oszustwo, Oświadczenie woli, Outsourcing, Odpowiedzialność solidarna

P - Poręczenie, Powód, Pozew, Pozwany, Prawomocny, Przedsiębiorca, Przejęcie długu, Przestępstwo, Postępowanie układowe, Postępowanie upadłościowe, Przedawnienie, Przedawnienie, Powództwo wzajemne, Prokurent, Potrącenie

R - Roszczenie, Roszczenie windykacyjne, Restrukturyzacja, Regres - roszczenie regresowe, Rejestr handlowy

S - Spółka cywilna, Spółka kapitałowa, Spółka osobowa, Sekurytyzacja, Syndyk masy upadłościowej

T - Trasat, Tytuł prawny, Taksa notarialna

U - Ugoda, Upadłość, Umowa

W -  Weksel, Wierzyciel, Windykacja, Wymagalność, Wierzytelność, Wyrok

Z - Zadłużenie, Zobowiązanie, Zwłoka, Zarządzanie wierzytelnościami, Zgłoszenie wierzytelności

Ż - Żądanie zapłaty