INFORMACJE O WINDYKACJI

Windykacyjny Serwis Informacyjny - stworzył portal z aktualnymi informacjami, aktualnościami serwis branżowy poświęcony tematom: windykacji, należności, długów, zobowiązań itp.

W serwisie o windykacji znajdują się porady, raporty, artykuły, leksykon - słownik.

Proponujemy Państwu umieszczanie państwa artykułów dotyczących tematu, prosimy o kontakt: biuro@wsipolska.com.pl


ARTYKUŁY O DŁUGACH...

 

Wniosek o wyjawienie majątku

Świadczymy usługi w zakresie przeprowadzenia w imieniu wierzyciela postępowania sądowego o wyjawienie majątku dłużnika

Częstym dokumentem który otrzymujemy jest „Wysłuchanie wierzyciela przez umorzeniem postępowania egzekucyjnego w trybie 827 kpc” po czym po 14 dniach od otrzymania powyższego dokumentu komornik umarza postępowanie w związku z bezskutecznością, ale czy na pewno zrobił wszystko aby odnaleźć majątek dłużnika? Takiej pewności nie mamy. Egzekucja komornicza jest na wniosek wierzyciela, zatem najlepiej przedstawić komornikowi co ma zająć aby skutecznie odzyskać należność.

Jedną z możliwości uzyskania informacji o majątku dłużnika jest zgodnie z art. 913-920 KPC. wniosek o wyjawienie majątku dłużnika


 

Biuro informacji gospodarczej (BIG) – instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach.

SPRAWDŹ DŁUŻNIKA - GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI


 

Firmy nie płacą: zaległe należności wzrosły 5-krotnie

Branże: budowlana, stalowa i transportowa najbardziej zalegają z płatnościami. Nawet dwukrotnie wzrosła w ciągu roku liczba zleceń windykacji od firm. Ubezpieczyciele kredytu doradzają położenie nacisku na monitoring spływu należności...

WIĘCEJ...


Skuteczna windykacja należności

Dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku realnym problemem zagrażającym ich działalności są nierzetelni kontrahenci, nie płacący lub nie płacący terminowo za odebrany towar lub świadczone na ich rzecz usługi. Takie zachowania wśród osób prowadzących działalność gospodarczą są bardzo częstym i nagminnym zjawiskiem, tym bardziej iż od kilku lat rośnie liczba osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą. Jak zatem uchronić swoją firmę przed nieuczciwymi klientami?

WIĘCEJ...


Rzetelność płatnicza kontrahentów zagranicznych i sposoby jej dyscyplinowania

Windykacja międzynarodowa

Wydarzenia ostatnich miesięcy potwierdziły globalny charakter współczesnej gospodarki. Zawirowania na amerykańskim rynku finansowym spowodowały szereg upadłości firm europejskich. Ich rosnąca liczba w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii czy krajach nadbałtyckich dotyka firmy w całej Wspólnocie Europejskiej.

WIĘCEJ...


Jak skutecznie odzyskać dług?

Jeżeli dłużnik nie chce zapłacić, wierzyciel może należność windykować sam albo wynająć w tym celu firmę windykacyjną, sprzedać dług albo potrącić z tej kwoty własne zadłużenie.

Wyegzekwować wierzytelność można kilkoma sposobami.

WIĘCEJ...


Ile kosztuje windykacja??

- Koszt windykacji zależy od wartości i jakości długu, udokumentowania sprawy, ilości i jakości zabezpieczeń, stanu prawnego i majątkowego dłużnika...

WIĘCEJ...


Jak odzyskać długi?

Przedsiębiorcy borykający się z trudnościami finansowymi często poszukują porozumienia z wierzycielami i proponują im zawarcie układu.

W układzie wierzyciele idą na ustępstwa - umarzają część zadłużenia, rozkładają je na raty - byle odzyskać choć część pieniędzy. Jeśli jednak dłużnik po zawarciu takiego porozumienia ogłosi upadłość, to wierzyciele nie będą mogli zgłosić do masy upadłości kwot sprzed zawarcia układu.

WIĘCEJ...


Jak odzyskać długi?

Jak rozmawiać z dłużnikami, aby skłonić ich do współpracy? Jak negocjować spłatę należności, aby zwiększyć szansę na otrzymanie swoich pieniędzy? Jak odzyskać dług?

Należy zrozumieć psychologiczną stronę relacji wierzyciela z dłużnikiem, rozpoznać gry i manipulacje dłużników oraz przygotować na nie kontrtaktyki.

WIĘCEJ...


Długi firm transportowych rosną

Terminowa spłata zobowiązań dla coraz większej grupy firm transportowych staje się poważnym problemem. Jak wynika z badań firmy Euler Hermes, poziom złych długów, tj. rozliczeń najbardziej przeterminowanych i praktycznie niemożliwych do ściągnięcia w branży transportowej, zwiększył się do 20 proc...

WIĘCEJ...


Samochód nawet za połowę wartości

Kupując rzecz na licytacji, należy dokładnie sprawdzić zakres i stopień jej zużycia. Wartość licytowanej ruchomości określana jest przez komornika. Przedmioty nabyte podczas licytacji komorniczej nie mają rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

WIĘCEJ...


Jak przeprowadzić postępowanie egzekucyjne

Egzekucja cywilna z pozycji wierzyciela i dłużnika

W niniejszym poradniku omawiamy egzekucję cywilną z uwzględnieniem pozycji zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Obie strony mogą aktywnie uczestniczyć w tym procesie i kształtować go wedle swoich potrzeb...

WIĘCEJ...


Lista dłużników II 2009

Z najnowszego raportu InfoDług, publikowanego cyklicznie przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., wynika, że łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła w lutym 2009 r. 8,6 miliarda złotych. W ostatnim kwartale kwota ta wzrosła o prawie pół miliarda. Do 1,3 miliona wzrosła liczba osób, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni. Średnia kwota zaległego zadłużenia wzrosła przez ostatni kwartał do 6636 złotych.

WIĘCEJ...


Europejskie zwyczaje dotyczące płatności

We współdziałaniu z niezależnym instytutem badania rynku Ipsos, EOS przeprowadził w końcu 2007 roku ankietę dotyczącą obyczajów płatniczych, panujących na czterech europejskich rynkach. Z badania wynika, że w Grecji udział niezapłaconych należności w całkowitej kwocie obrotów wynosi przeciętnie 25%, podczas gdy w Polsce jest to jedynie 10%. Jeśli chodzi o sprawdzanie solidności i wypłacalności klientów przed zawarciem transakcji, najlepiej spisują się firmy w Grecji (92%) i Rumunii (blisko 90%), a najgorzej w Rosji - przeciętnie około 50%.

WIĘCEJ...


Jak ustalić majątek dłużnika?

Nawet wygrana sprawa w sądzie i uzyskanie wyroku zasądzającego roszczenie wraz z odsetkami coraz częściej nie gwarantuje odzyskania od dłużnika pieniędzy. Wierzyciel ponosi koszty sądowe, dodatkowo płaci za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i za wydanie wyroku opatrzonego taką klauzulą, a potem – gdy dłużnik nadal nie płaci – powierza komornikowi wyegzekwowanie należnych pieniędzy. Natomiast komornik nie odzyskuje należności ...

 WIĘCEJ...


Banki coraz częściej sprzedają długi klientów

O około 500 mln zł kwartalnie rośnie w ostatnich miesiącach wartość naszych przeterminowanych długów...

WIĘCEJ...


Będzie pięć kategorii wierzytelności

Uchwalona 23 stycznia nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze wprowadziła aż 150 zmian w przepisach. Oprócz najważniejszego rozwiązania, które umożliwi prowadzenie postępowania naprawczego nawet zadłużonym przedsiębiorcom, nowe rozwiązania wprowadzają też regulacje korzystne dla wierzycieli. Regulują np. podział należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości na pięć kategorii...

WIĘCEJ...


Chowanie głowy w piasek drogo kosztuje

Kardynalnym błędem popełnianym przez zadłużonych konsumentów jest unikanie kontaktu z wierzycielem w sytuacji trudności ze spłatą zobowiązania. Tymczasem jest to zachowanie, które chwilowe trudności dłużnika może zamienić w długoterminowe tarapaty...

WIĘCEJ...


Czarna lista dłużników

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z usług biur informacji gospodarczej. Często niesłusznie są one nazywane "czarnymi listami dłużników". Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że można w nich nie tylko sprawdzać rzetelność przyszłych kontrahentów i przy ich pomocy odzyskiwać zaległe należności, ale również budować własną, pozytywną historię kredytową i płatniczą...

WIĘCEJ...


Deweloperzy na łasce banków. Szykują się bankructwa

Szalejący na światowych rynkach finansowych kryzys może zmieść z powierzchni ziemi nawet duże i doświadczone firmy deweloperskie, które rozpoczęły inwestycje, nie mając kredytu na jej sfinansowanie. O klientów, skłonnych wyłożyć pieniądze na budowę, najczęściej pożyczone w bankach, będzie bowiem coraz trudniej, bo te przykręcają śrubę z kredytami. Odmawiają ich też deweloperom...

WIĘCEJ...


Dług nie umiera razem z dłużnikiem

W postępowaniu spadkowym należy sprawdzić, czy zmarły miał zobowiązania finansowe. Trzeba pamiętać bowiem, że dziedzicząc, przejmujemy też ewentualne długi krewnego...

WIĘCEJ...


Długi to też spadek

PROBLEM CZYTELNIKA - Jestem jednym z trzech spadkobierców. W skład spadku wchodzą również długi. W tej sprawie zgłosił się do mnie wierzyciel, który oczekuje uregulowania całego długu. Mój udział w spadku obejmuje tylko 20 proc. Czy muszę zapłacić cały dług? Nie było jeszcze podziału spadku...

WIĘCEJ...


Dochodzenie roszczeń pieniężnych w Danii

Niniejsze opracowanie skierowane jest przede wszystkim do polskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Danii. Omawia ono w zarysie najważniejsze problemy dochodzenia roszczeń pieniężnych w Królestwie Danii (na terytoriach odrębnych – Grenlandii i Wyspach Owczych – procedura ta może się nieco różnić od niżej opisanej)...

WIĘCEJ...


Europejski Nakaz Zapłaty

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty...

WIĘCEJ...


Europejski nakaz zapłaty ułatwia dochodzenie wierzytelności

Dłużnicy w państwach UE nie mogą już się czuć bezpiecznie. Ich wierzyciele mają prawo korzystać z europejskiego nakazu zapłaty bez jakiegokolwiek dodatkowego postępowania...

WIĘCEJ...


Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki jest ubezpieczeniem zabezpieczającym i minimalizującym ryzyko związane z wypłatą zaliczki. Ubezpieczyciel udziela gwarancji za firmę, która pobrała zaliczkę, że zostanie ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo rozliczona bądź zwrócona...

WIĘCEJ...


Gospodarka spowolni we wszystkich sektorach

Wartość barometru IRG SGH na początku IV kwartału wynosi - 8,5 pkt. Jest o ok. 9 pkt niższa, niż na początku III kwartału br. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość barometru jest niższa o ok. 20 pkt. ...

WIĘCEJ...


Jak dbać o zachowanie płynności finansowej firmy

Bezpieczeństwo finansowe każdego przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od skutecznego zarządzania jego wierzytelnościami. Taką profesjonalną usługę coraz częściej oferują firmy windykacyjne...

WIĘCEJ...


Jak odzyskać zagraniczne wierzytelności

Polscy przedsiębiorcy często stają przed dylematem, czy rozwijać sprzedaż z zagranicznym kontrahentem, choć może być ona obarczona dużym ryzykiem, czy też pozostać na rynku lokalnym, gdzie odzyskanie należności jest prostsze...

WIĘCEJ...


Jak ustalić adres dłużnika?

Adresat wyprowadził się

Sąd musi znać adres dłużnika pozwanego o zapłatę, na który doręczy mu korespondencję - odpis pozwu, nakaz zapłaty, wezwania na rozprawę. Bez niego sprawa sądowa w zasadzie nie może się toczyć. Obowiązek podania adresu pozwanego ciąży na powodzie, czyli wierzycielu, który składa pozew. Jeśli podany w pozwie adres okaże się nieaktualny, wówczas sąd zażąda od powoda, aby ten w terminie wskazanym przez sąd dostarczył aktualny adres. Jeśli powód tego nie zrobi, postępowanie sądowe zostanie zawieszone, a po pewnym czasie umorzone...

WIĘCEJ...


Jak zarządzać należnościami?

Wybierając sposób kierowania należnościami powinniśmy wziąć pod uwagę rodzaj i wielkość firmy. Tego typu usługa musi być zlecana bardzo rozsądnie.

Jeśli moja firma wystawia znaczną ilość faktur, a moi klienci przeciągają wg uznania terminy płatności, powinienem skorzystać z usługi monitoringu płatności ...

WIĘCEJ...


Jeśli dłużnik nie płaci, warto skorzystać z ulgi w VAT

Podatnicy, którzy nie są w stanie wyegzekwować należności w ciągu 180 dni od dnia wystawienia faktury VAT, mogą skorzystać z ulgi na złe długi.

W ostatnim czasie coraz więcej firm odczuwa problemy z płynnością finansową. Jeśli nie ma pieniędzy na koncie, nie ma z czego zapłacić wierzycielom. Ci jednak nie muszą już czekać w nieskończoność, aż dłużnik ureguluje płatności...

WIĘCEJ...


Kiedy warto sprzedać dług, a kiedy wszcząć egzekucję komorniczą

Przedsiębiorca, któremu nierzetelny kontrahent nie zapłacił, może sam dochodzić od niego roszczeń i zlecić przeprowadzenie egzekucji komornikowi albo zaspokoić je, sprzedając długi.

Zanim przedsiębiorca podejmie decyzję, w jaki sposób odzyska pieniądze od dłużnika, który nie zapłacił w terminie...

WIĘCEJ...


Kim jest polski dłużnik?

Statystyczny polski dłużnik jest mężczyzną, ma około 45 lat, pracuje na stałe lub dorywczo, ale jego dochody są poniżej średniej - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę windykacyjną Kruk...

WIĘCEJ...


Klient nie odzyska pieniędzy od upadłego dewelopera

Nawet najwięksi deweloperzy mają problemy finansowe i grozi im upadłość. Nabywcy mieszkań są zaspokajani z majątku upadłego dewelopera jako ostatni. Prawnicy radzą, aby umowa nabycia nieruchomości była aktem notarialnym...

WIĘCEJ...


Komornicy: miały być zmiany na lepsze a jest tak samo

Egzekucje będą szybsze i skuteczniejsze, gdy podwoi się liczba komorników, uważają przedsiębiorcy. Zdaniem komorników skuteczność egzekucji usprawni przyznanie im nowych uprawnień. Konieczna jest zmiana zasad procedury egzekucyjnej - twierdzą z kolei prawnicy...

WIĘCEJ...


Komornik odpowiada za popełniony błąd

Odpowiedzialność komornika za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności nie narusza zasady sprawiedliwości społecznej i poprawnej legislacji...

WIĘCEJ...


Komornik zapłaci dwa razy więcej za przewlekłość postępowania 

Od 2 do 20 tys. zł zapłacą komornicy za przewlekłe prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Za opieszałość w prokuraturach i w sądzie zapłaci Skarb Państwa...

WIĘCEJ...


Kontrahent nie płaci? Jak zmniejszyć ryzyko?

Opóźnienia w płatnościach kontrahentów przedsiębiorcy, mogą się skończyć utratą jego płynności finansowej. Warto więc podjąć działania, które pozwolą temu przeciwdziałać. zapobiec takim zjawiskom. Takie kroki można przedsięwziąć zarówno przy zawieraniu umowy, jak również podczas jej realizacji...

WIĘCEJ...


Mieszkanie z licytacji tańsze nawet o 1/3

Cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. Licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. Istnieje ryzyko, że nowy właściciel kupi mieszkanie z niechcianymi lokatorami...

WIĘCEJ...


Monitoring płatności w pigułce

Opóźnienia w regulowaniu płatności przez firmy są niezaprzeczalnym faktem, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Komisja Europejska przeprowadziła badania na temat przyczyn opóźnień w spłacie należności i podaje...

WIĘCEJ...


Nadchodzi nowa fala upadłości firm deweloperskich - 2008-07-25

Deweloperzy tracą rentowność

Eksperci ostrzegają przed nową falą upadłości firm deweloperskich. Ich liczba po raz pierwszy od pięciu lat przestała spadać. W I półroczu odnotowano 27 upadłości deweloperów, ale liczba faktycznych bankructw jest znacznie wyższa...

WIĘCEJ...


Najbardziej zadłużony Polak mieszka w ...

 Milion 300 tysięcy Polaków nie spłaca terminowo zobowiązań - wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej. Chodzi o osoby, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni.

Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wyniosła w lutym 8 miliardów 600 milionów złotych. W ostatnim kwartale kwota ta wzrosła o blisko pół miliarda złotych...

WIĘCEJ...


NBP: Pogarsza się sytuacja ekonomiczna firm

Sektor przedsiębiorstw spodziewa się dalszego znaczącego pogorszenia sytuacji ekonomicznej w I kw. br. Wskaźnik prognoz sytuacji WPSE2 po korekcie sezonowej obniżył się o 11 pp. względem poprzedniego kwartału i o 25 pp. w relacji do I kw. 2008 r. i przyjął najniższą w historii wartość minus 3,3 pp. ...

WIĘCEJ...


Nowy właściciel nie spłaci cudzego wierzyciela

Taki wniosek płynie z uchwały z 6 listopada 2007 r. podjętej przez siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Uznali oni, że kolejny wierzyciel właściciela nieruchomości zajętej przez komornika nie może się domagać spłaty swej należności od nabywcy tej nieruchomości, jeśli w księdze wieczystej nie ma wzmianki, że przyłączył się do egzekucji prowadzonej już przez innego wierzyciela pierwotnego właściciela. Inaczej będzie tylko wówczas, gdy nowy właściciel, kupując nieruchomość, wiedział, że kolejny wierzyciel przyłączył się do tej egzekucji. Wtedy mimo braku wzmianki wierzyciel będzie mógł ściągnąć z niej swą należność...

WIĘCEJ...


Odzyskiwanie długów warto zacząć od ugody lub mediacji

Windykacja długów na drodze sądowej jest jednym z największych problemów polskich przedsiębiorców. Praktycy twierdzą, że przy dochodzeniu roszczeń decyduje głównie efekt czasowy, który często jest powiązany z wypłacalnością dłużnika...

WIĘCEJ...


Pieniądze utknęły w wielkim korku

Znowu robią się supełki na łańcuchach należności finansowych. Dekoniunktura daje już znać o sobie. W niektórych branżach bardzo mocno. Przykładem jest transport, gdzie przepływu należności są najmniej obecnie drożne. Euler Hermes, ubezpieczyciel, który na bieżąco monitoruje sytuację płatniczą w 60 branżach produkcyjnych oraz w dystrybucji, podaje...

WIĘCEJ...


Postępowanie sądowe to ostateczność

Windykacja długów na drodze sądowej jest jednym z największych problemów, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy.

Praktycy twierdzą, że przy dochodzeniu roszczeń decyduje przede wszystkim efekt czasowy, który jest zazwyczaj powiązany z wypłacalnością dłużnika...

WIĘCEJ...


Raport "Płynność finansowa": Windykacja w dobie kryzysu finansowego

W czasach kryzysu finansowego, kiedy każda transakcja handlowa niesie ze sobą ryzyko nie wywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, rośnie znaczenie windykacji w obrocie gospodarczym. Czy to rzeczywiście optymalny sposób ochrony kapitału? ...

WIĘCEJ...


Rosną niespłacone długi obywateli i firm

Prawie 63 mld zł wyniosły pod koniec 2008 roku niespłacane w terminie długi obywateli i firm. To o ponad 3,5 mld zł więcej niż kwartał wcześniej - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Połowę zaległych kwot jesteśmy winni bankom...

WIĘCEJ...


Skuteczna windykacja należności - informacje praktyczne dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku realnym problemem zagrażającym ich działalności są nierzetelni kontrahenci, nie płacący lub nie płacący terminowo za odebrany towar lub świadczone na ich rzecz usługi...

WIĘCEJ...


Skuteczni komornicy mają zarabiać więcej

Wierzyciele ponoszą wstępne koszty egzekucji, nawet gdy komornik nie odzyska długu. Przedsiębiorcy chcą, by wynagrodzenie komornika było bardziej uzależnione od efektywności jego pracy. Komornicy nie mogą odmówić przyjęcia wniosku o egzekucję, nawet gdy dług jest niemożliwy do ściągnięcia...

WIĘCEJ...


Skutki ogłoszenia upadłości dla wierzyciela i dłużnika

Prawo upadłościowe i naprawcze daje wierzycielowi prawo żądania ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Musi jednak złożyć wniosek w terminie jednego roku od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Jeśli nie dopełni tego terminu, sąd oddali jego wniosek. Dowiedz się, jakich sztuczek dopuszczają się dłużnicy, aby nie spłacać należności...

WIĘCEJ...


Upadłości i płynność finansowa firm w 2008

Osłabienie finansów publicznych w końcówce 2008 roku skłoniło rząd do rewizji założeń budżetowych i szukania oszczędności. Czy analiza ostatnich wyników finansowych na poziomie przedsiębiorstw daje podstawy do zmian w ich strategii? Grupa Euler Hermes, specjalizująca się w zakresie ubezpieczeń transakcji handlowych, przygotowała raport analizujący liczbę upadłości w Polsce a także zmiany płynności finansowej przedsiębiorstw z poszczególnych branż...

WIĘCEJ...


Windykacja w sektorze MSP okiem praktyka 

Powstawanie przeterminowanych wierzytelności gospodarczych wynika ze zjawiska nazywanego popularnie w Polsce pętlą zadłużenia – czyli ja nie płacę, bo inni mi nie płacą...

WIĘCEJ...


Windykator odzyska długi

System zarządzania należnościami to nie tylko działania profilaktyczne i mechanizmy wczesnego ostrzegania przed nierzetelnymi partnerami, ale również reakcje na sygnały o dostrzeżonych nieprawidłowościach...

WIĘCEJ...


Wzrasta liczba upadłości na świecie

Kryzys finansowy i gospodarczy powoduje trudności płatnicze w firmach na całym świecie. Liczba bankructw rośnie jednocześnie prawie we wszystkich państwach świata - poinformowała firma Euler Hermes...

WIĘCEJ...


Zabezpieczenie roszczenia przez komornika

Powód, uzyskawszy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, może niezwłocznie wystąpić do komornika z wnioskiem o wykonanie zabezpieczenia roszczenia. Obowiązany jest on w nim wskazać sposób i zakres zabezpieczenia, którym może być objęte nawet całe roszczenie zasądzone nakazem..

WIĘCEJ...


Zaległe płatności Polaków wzrosły w ciągu roku o 44 proc.

Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce odnotowanych w Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) wynosiła w sierpniu 2008 roku 7,06 miliarda złotych" - napisano w raporcie InfoDług, opublikowanym przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA...

WIĘCEJ...


Złe długi - łatwiejsze odliczenie

Mniej rygorystyczne wymagania wobec wierzycieli i wprowadzenie terminu 180 dni na nabycie prawa do ulgi na złe długi mogą sprawić, że podatnicy będą z niej korzystali częściej niż dotychczas...

WIĘCEJ...