INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Zabezpieczenie roszczenia przez komornika 2009-02-24

Powód, uzyskawszy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, może niezwłocznie wystąpić do komornika z wnioskiem o wykonanie zabezpieczenia roszczenia. Obowiązany jest on w nim wskazać sposób i zakres zabezpieczenia, którym może być objęte nawet całe roszczenie zasądzone nakazem.

Cechą szczególną postępowania nakazowego jest nadanie nakazowi zapłaty wydanemu w tym postępowaniu mocy tytułu zabezpieczenia już z chwilą jego wydania - art. 492 kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zabezpieczania roszczenia pieniężnego powód może skorzystać jedynie ze sposobów wskazanych w art. 747 k.p.c. (patrz ramka). Gdy nakaz zapłaty zasądza świadczenie innych rzeczy zamiennych, to składający wniosek poza sposobami zabezpieczenia wymienionymi w art. 747 k.p.c. ma również możliwość wskazania sposobów wymienionych w art. 755 k.p.c. (m.in. zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem).

Koszty zabezpieczenia

Skierowanie wniosku do komornika wiąże się z koniecznością poniesienia przez powoda kosztów wykonania zabezpieczenia przewidzianych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Uprawniony musi liczyć się z koniecznością uiszczenia komornikowi opłaty w wysokości 2 proc. wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, jednak opłata ta nie może być mniejsza niż 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Co istotne, do czasu uiszczenia wymienionej opłaty komornik

Kupię zadłużone spółki.

Pomoc w postępowaniu likwidacyjnym Upadłościowym, Pomoc prawna

www.abconsulting.pl

 nie dokonuje zabezpieczenia (art. 45 wspomnianej powyżej ustawy). Powód ma jednak możliwość odzyskania wymienionych kosztów postępowania zabezpieczającego. Na podstawie art. 770 k.p.c. komornik może tylko ustalić koszty wykonania zabezpieczenia, nie jest natomiast władny orzec, kto te koszty ma ponieść, gdyż rozstrzygnięcie w tym względzie należy do sądu (wyrok SN z 26 stycznia 2001 r., II CKN 366/00, Glosa 2001, nr 7, s. 45). Dlatego z wnioskiem o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego wystąpić należy do sądu, który wydał nakaz. Wniosek taki powinien być zgłoszony w terminie wskazanym w art. 109 k.p.c. (tj. najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia). Znajdzie on zastosowanie również w sprawie, w której tytułem zabezpieczającym jest nakaz zapłaty (por. uzasadnienie postanowienia SN z 8 listopada 2006 r., III CZP 69/06, OSNC 2007/7-8/121). Wówczas sąd, który wydał nakaz zapłaty, rozstrzygnie o kosztach postępowania zabezpieczającego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie (np. w wyroku uchylającym nakaz i oddalającym powództwo lub w wyroku utrzymującym nakaz zapłaty w mocy).

 

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Gospodarczego w eGP.

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2009-02-24

Autor: Maciej Burkowski