Regulamin współpracy z zakresu działu licytacji komorniczych

REGULAMIN:
Regulamin korzystania z serwisu dotyczącego licytacji komorniczych na stronie internetowej Windykacyjnego Serwisu Informacyjnego - która jest ogólnodostępnym serwisem.

2. Użytkownik wprowadzając dane do serwisu, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, oraz zobowiązuje się do stosowania treści Regulaminu i nie będzie rościł żadnych pretensji, ani roszczeń wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zawartość serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Prawa autorskie do zawartości strony internetowej www.wsipolska.com.pl  przysługują wyłącznie właścicielowi firmy WSI Polska Windykacyjny Serwis Informacyjny.

4. Osoba przekazująca dane do  Windykacyjnego Serwisu Informacyjnego wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych w momencie wysłania dokumentów, oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

5. Informacje podane przez Klienta podczas przekazywania sprawy nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, przetwarzane będą tylko na potrzeby firmy WSI Polska - Windykacyjny Serwis Informacyjny

6. W celu dopisania informacji o licytacji komorniczej konieczne jest wypełnienie formularza informacyjnego, zaakceptowanie niniejszego regulaminu, oraz po potwierdzeniu przesłanych dokumentów przez pracownika firmy WSI Polska Windykacyjny Serwis Informacyjny.

7. Treść ogłoszeń ma charakter informacyjny.

8. Dodawanie obwieszczeń jest bezpłatne.

9. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych oraz dobrego imienia Windykacyjnego Serwisu Informacyjnego.

10. Windykacyjny Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za:
* treści ogłoszeń,
* zamieszczane przez użytkowników dane,
* wykorzystywanie danych zamieszczonych w serwisie,
* przerwy w działaniu serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

14. Windykacyjny Serwis Informacyjny zastrzega sobie prawo do:
* usuwania ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
* wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
* przerw w funkcjonowaniu serwisu,
* wysyłania wiadomości oraz kontaktu z zainteresowanym współpracą, w tym komercyjnych.

14. W przypadku łamania prawa,  naruszania norm prawnych, zwyczajowych i etycznych oraz dobrego imienia Windykacyjnego Serwis Informacyjnego - Firma WSI Polska ma prawo nałożyć karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

16. Niniejszy Regulamin jest aktualny od dnia 05-02-2009

17. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Windykacyjnego Serwisu Informacyjnego oraz uwagi co do Regulaminu proszę kierować na adres:
biuro@wsipolska,com.pl