INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Komornik odpowiada za popełniony błąd

25-02-2009

Odpowiedzialność komornika za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności nie narusza zasady sprawiedliwości społecznej i poprawnej legislacji.

ORZECZENIE

Trybunał Konstytucyjny stwierdził wczoraj, że zaskarżony przez komornika przepis ustawy o komornikach sądowych (art. 23 par. 1) jest zgodny z zasadą prawidłowej legislacji. Zdaniem Trybunału obowiązek wypłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych nie jest uzależniony od winy tego komornika. W konsekwencji czyni go podmiotem odpowiedzialnym także wówczas, gdy źródło bezprawności wynika z wyroku sądu.

Zajęcie konta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ogłosił upadłość spółki Rolnik. Komornik przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu na mocy wyroku sądu i klauzuli wykonalności zajął konto bankowe upadłej spółki, zamiast umorzyć postępowanie. W tym przypadku komornik pospieszył się z czynnościami egzekucyjnymi. Wierzytelność wyegzekwowana przez komornika powinna zostać wpisana na listę długów spółki, którą sporządza syndyk masy upadłościowej. Według tej listy powinni być zaspokajani wierzyciele spółki. W trakcie egzekucji komornik wystąpił o wykładnię postanowienia nadającego klauzulę wykonalności, ale sąd okręgowy odmówił wykładni wyroku.

- Komornik w tej sprawie może czuć się pokrzywdzony, gdyż zażądano od niego 162 tys. zł zwrotu wraz z odsetkami z powodu wyrządzenia szkody - stwierdził podczas rozprawy w Trybunale poseł Piotr Krzywicki.

- Sąd apelacyjny uznał, że czynności egzekucyjne podjęte przez komornika były bezprawne, choć komornik działał na podstawie wyroku sądu, mając w ręku tytuł egzekucyjny. Wykazał jednak nadmierną gorliwość w czasie egzekucji - wyjaśniał przedstawiciel Sejmu.

Komornik jako funkcjonariusz

Zdaniem prokuratora Barbary Długołędzkiej komornik jest funkcjonariuszem publicznym wykonującym zadania wynikające z orzeczeń sądowych. Ponosi też pełną odpowiedzialność deliktową za swoje czyny.

- Komornik działa na własny rachunek, na zasadzie czyj zysk, tego ryzyko - podkreślał poseł Krzywicki.

Trybunał zgodził się z argumentacją stron występujących w rozprawie. W razie wystąpienia szkody osoba dotknięta jej konsekwencjami może zwrócić się o stosowne odszkodowanie do komornika - powiedział sędzia sprawozdawca Mirosław Wyrzykowski.

- Nie ma przy tym konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego na okoliczność winy organu egzekucyjnego. To postępowanie przeprowadzić będzie musiał komornik w toku sprawy o rozliczenie regresowe ze Skarbem Państwa jako dłużnikiem solidarnym - dodaje.

Trybunał nie uwzględnił zarzutu, że zakwestionowany przepis jest niekonstytucyjny - ponieważ odmiennie kształtuje zasady odpowiedzialności komorników i notariuszy.

- Między sferą władztwa publicznego, przyznaną każdej z tych grup zawodowych, jak i służącymi im środkami prawnymi, jest istotnie różna - podkreślił sędzia sprawozdawca Mirosław Wyrzykowski.

- Regulacje prawne określające zasady odpowiedzialności odszkodowawczej za działania podejmowane przez komorników oraz notariuszy mogą być zatem odmiennie ukształtowane przez ustawodawcę - stwierdził Trybunał.

Sygn. akt SK 34/07

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2009-02-25