INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Jak ustalić adres dłużnika? - 2008-06-13

Adresat wyprowadził się

Sąd musi znać adres dłużnika pozwanego o zapłatę, na który doręczy mu korespondencję - odpis pozwu, nakaz zapłaty, wezwania na rozprawę. Bez niego sprawa sądowa w zasadzie nie może się toczyć. Obowiązek podania adresu pozwanego ciąży na powodzie, czyli wierzycielu, który składa pozew. Jeśli podany w pozwie adres okaże się nieaktualny, wówczas sąd zażąda od powoda, aby ten w terminie wskazanym przez sąd dostarczył aktualny adres. Jeśli powód tego nie zrobi, postępowanie sądowe zostanie zawieszone, a po pewnym czasie umorzone.

Dla przedsiębiorcy - adres z ewidencji

Jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, to można skorzystać z adresu ujawnionego w ewidencji - nawet, jeśli jest on nieaktualny. Pisma dla osób fizycznych podlegających wpisowi do ewidencji, w razie niemożności ich doręczenia z uwagi na nieujawnienie w ewidencji zmiany miejsca zamieszkania i adresu, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane. Wynika to z art. 139 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Wypis z ewidencji z uwidocznionym w nim adresem należy przesłać do sądu.

Ustal adres w gminie

Co jeśli dłużnik nie jest przedsiębiorcą i nie możemy skorzystać z adresu ujawnionego w ewidencji działalności gospodarczej? Najlepiej o podanie adresu wystąpić do urzędu gminy, w której poszukiwana osoba była ostatnio zameldowana. Jeśli osoba ta wymeldowała się i podała w gminie swój nowy adres - poszukiwania mogą zakończyć się sukcesem.

We wniosku o udostępnienie danych należy wskazać, jakie dane mają być udostępnione (aktualny adres) oraz jakiej osoby dotyczą. W celu prawidłowej identyfikacji poszukiwanej osoby najlepiej we wniosku podać nie tylko dotychczasowy adres, ale także dodatkowo np. imiona rodziców, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia.

Udostępnienie danych kosztuje 30,40 zł. Opłatę należy przelać na rachunek bankowy urzędu, a do wniosku dołączyć potwierdzenie przelewu.

Najważniejszym elementem wniosku jest jednak potwierdzenie interesu prawnego w uzyskaniu danych. Może to być np. wezwanie sądowe, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).

Centralna baza adresów

Jeśli poszukiwania adresu w gminie skończą się fiaskiem, można spróbować wystąpić o podanie adresu do centralnej bazy prowadzonej przez Wydział Udostępniania Informacji Departa-mentu Spraw Obywatelskich MSWiA (ul. Doma-niewska 36/38, 02-672 Warszawa, tel. 022 849 18 38). Opłata jest taka sama (30,40 zł) jak w przypadku danych z urzędu gminy. Problem polega na tym, że o ile w urzędach gminy dane można uzyskać niemal od ręki, to w centralnej bazie czeka się wiele miesięcy.

Kurator do doręczeń

Co jeśli adresu nie można ustalić w żaden sposób, bo dłużnik wymeldował się i nie pozostawił w urzędzie informacji o swoim nowym adresie? Można złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla doręczeń dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Korespondencja będzie wówczas kierowana do kuratora z takim samym skutkiem, jakby odebrał ją dłużnik. Tyle że ustanowienie takiego kuratora wcale nie jest tanie, a zaliczkę na koszty jego wynagrodzenia (ok. 1.500 zł) musi uiścić osoba, która ustanowienia kuratora żąda.

Kolejny kurator na potrzeby egzekucji

Na jednym kuratorze wcale nie musi się skończyć. Jeśli już przebrniemy przez sąd i uzyskamy wyrok przeciw dłużnikowi, którego adresu nie znamy, możemy skierować sprawę do komornika. Na potrzeby postępowania egzekucyjnego należy ustanowić kolejnego kuratora - co wiąże się z kolejnymi kosztami. Ma to więc sens wtedy, gdy znany jest majątek osoby, której adresu nie możemy ustalić.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Źródło: Gazeta Podatkowa