INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Jak skutecznie odzyskać dług?

Jeżeli dłużnik nie chce zapłacić, wierzyciel może należność windykować sam albo wynająć w tym celu firmę windykacyjną, sprzedać dług albo potrącić z tej kwoty własne zadłużenie.

Wyegzekwować wierzytelność można kilkoma sposobami.

Po uzyskaniu wyroku w sądzie w sprawie o zapłatę i opatrzeniu orzeczenia klauzulą wykonalności wierzyciel może sam zlecić wyegzekwowanie zasądzonej należności komornikowi.

W tym celu może też wynająć firmę windykacyjną, która wyręczy go w dochodzeniu roszczenia, a zatrudnieni w niej prawnicy sporządzą nawet pozew do sądu o zapłatę. Wierzyciel może też sprzedać dług albo potrącić z niego własne zadłużenia w stosunku do tego dłużnika.

Wybór sposobu egzekwowania zadłużenia zależy od rodzaju wierzytelności oraz od jej wartości.

Najtrudniej jest egzekwować drobne wierzytelności, ponieważ często koszty z tym związane mogą przewyższyć ich wartość. Wierzyciel, który sam egzekwuje drobne wierzytelności, najczęściej wysyła listem poleconym do dłużnika pisemne wezwania do zapłaty, telefonuje do niego, wysyła SMS-y i e-maile. Dlatego koszty z tym związane dosyć szybko mogą zbliżyć się do wartości, przy której dalsza windykacja przestaje być opłacalna.

Problem windykacyjny stanowią też wierzytelności, które wkrótce mogą się przedawnić.

Kiedy warto jest sprzedawać wierzytelność

Najbardziej opłaca się sprzedać wierzytelności o niewielkiej wartości oraz te, które wkrótce mogą się przedawnić. W praktyce ciężko jest jednak znaleźć firmę, która chciałaby je kupić. Większość firm zainteresowana jest nabywaniem wierzytelności o dużej wartości.

Przy zawieraniu umowy o sprzedaż długu istotna jest również cena. Najwyższą można uzyskać za wierzytelności, które najłatwiej wyegzekwować. Jednak zawsze cena, jaką wierzyciel uzyska przy sprzedaży, będzie niższa od realnej wartości długu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. 

Wynegocjowana cena przy sprzedaży zadłużenia nie może być zaniżona, ponieważ taką transakcję może podważyć urząd skarbowy. Cena musi być odpowiednia do realnej aktualnej wartości tych wierzytelności. Na jej obniżenie może mieć wpływ tylko wystąpienie wyjątkowych okoliczności - na przykład upadłość dłużnika.

Zanim wierzyciel podejmie decyzję o tym, czy sam będzie egzekwował dług czy sprzeda go, powinien zrobić symulację kosztów i ustalić, która opcja jest dla niego bardziej opłacalna. Często bardziej opłaca się sprzedać wierzytelność za ułamkową część jej wartości i otrzymać szybko pieniądze od firmy skupującej długi, niż samemu dochodzić roszczeń, tym bardziej że taka procedura jest kosztowna i trwa długo.(...)

www dlafimy.info.pl