">

 

Postępowanie sądowe

Kancelaria prawna – obsługa wierzytelności na drodze postępowania sądowego

Kiedy dłużnik nie chce dobrowolnie uregulować należności, proponujemy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania nakazu zapłaty. Dla wielu wierzycieli skierowanie sprawy do sądu jest ostatecznością, dla nas to chleb powszedni – część spraw dochodzimy na drodze sądowej, gdyż dzięki temu uzyskujemy lepsze efekty -  windykacja jest jeszcze szybsza i skuteczniejsza. Dzięki bogatemu doświadczeniu nakazy sądowe udaje nam się uzyskiwać nawet w przeciągu tygodnia.
 

Pozew kierujemy do sądu w następujących przypadkach:

  • nieskuteczności postępowania polubownego (brak chęci polubownej spłaty przez dłużnika należności - konieczności przymusowego wyegzekwowania wierzytelności)
  • trudnej sytuacji dłużnika;
  • konieczności zabezpieczenia interesu wierzyciela i wierzytelności;
  • na wyraźne życzenie wierzyciela;

Rodzaj prowadzonego postępowania sądowego zależy od dokumentacji zgromadzonej w prowadzonej sprawie. Na etapie postępowania polubownego, w tym podczas działań przeprowadzonych w terenie, oprócz działań stricte windykacyjnych, staramy się uzyskać odpowiednią dokumentację pozwalającą na uzyskanie nakazu zapłaty w ewentualnym postępowaniu nakazowym. Postępowanie to jest najtańszym pod względem finansowym i najszybszym trybem postępowania przed sądem. Gromadzenie niezbędnych dokumentów to jedna z wielu zalet prowadzonych przez nas działań windykacji polubownej. Po analizie kompletnej dokumentacji przeprowadzonej przez zespół naszych radców prawnych, sprawy kwalifikowane są do konkretnego rodzaju postępowania i kierowane do sądu.

Szybkość i kompleksowość działania zespołu naszego działu prawnego liczy się przede wszystkim, gdy dłużnik jest w złej kondycji finansowej. Dzięki współpracy z licznymi kancelariami mamy możliwość prowadzenia postępowań na terenie całego kraju.

 

Sprawy kierujemy do sądu w trzech trybach postępowania:

- POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

- POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

- POSTĘPOWANIE ZWYKŁE

 

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE – w skrócie zalety tego postępowania można określić: szybciej i taniej. W postępowaniu tym sąd na wniosek powoda zawarty w pozwie oraz na podstawie dołączonych dokumentów może bez rozprawy wydać nakaz zapłaty, który o ile nie zostanie zaskarżony, ma moc prawomocnego wyroku. Nakaz zapłaty uzyskany w tym trybie pozwala także na prowadzenie postępowania komorniczego zabezpieczającego - a więc mamy możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika na poczet spłaty zobowiązania.

POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE – prawomocny nakaz zapłaty uzyskany w tym trybie pozwala na prowadzenie postępowania komorniczego egzekucyjnego. Sprawy rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym, na podstawie samej tylko treści pozwu, ewentualnie uzupełnionej załącznikami, bez wysłuchania strony pozwanej.

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE – wyrok wydany w I instancji w postępowaniach gospodarczych pozwala na prowadzenie postępowania komorniczego zabezpieczającego.

 EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY

W ramach windykacji poza granicami kraju występujemy na drogę sądową o uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Instytucja ENZ jest stosunkowo młoda – została bowiem wcielona do polskiego systemu pod koniec 2008 roku. Od tego czasu zdążyliśmy uzyskać skuteczność w tego typu postępowaniach.

Celem wprowadzonych przepisów jest stworzenie szybszego, łatwiejszego i tańszego sposobu do uzyskania tytułu wykonawczego na jednolitych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty jest skonstruowane na takich samych zasadach jak postępowanie upominawcze. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty wydawany jest bez konieczności przesłuchania dłużnika. Na jego mocy dłużnik ma obowiązek uregulować lub zakwestionować roszczenie w określonym w nim terminie. W sytuacji, gdy wniesie on środek zaskarżenia, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa zaczyna się toczyć w trybie zwyczajnym. W przypadku zaś braku reakcji ze strony dłużnika nakaz zapłaty osiąga status sądowego tytułu egzekucyjnego, który podlega egzekucji po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Prowadzenie postępowania na takich właśnie zasadach znacznie przyspiesza dochodzenie roszczeń – w szczególności w sprawach gospodarczych. Europejski Nakaz Zapłaty ma pełnić taką właśnie funkcję, ale na zasadach ujednoliconych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

 KANCELARIA PRAWNA