Egzekucja wyroków zagranicznych w Polsce

Przeprowadzamy postępowania sądowe i egzekucyjne wyroków wydawanych  przez sądy obcych państw (zagranicznych sądów)  na terenie Polski w celu bezpośredniej egzekucji należności wyroków zagranicznych.

 

Orzeczenia sądów zagranicznych w sprawach cywilnych należących w Polsce do drogi sądowej, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, są tytułami egzekucyjnymi i będą w Polsce wykonalne, pod warunkiem wzajemności, jeżeli:

1) orzeczenie podlega wykonaniu w państwie, z którego pochodzi,
2) zachodzą warunki określone w art. 1146 § 1 pkt 1-6 k.p.c. tzn. jeżeli:
1) orzeczenie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
2) sprawa nie należy, według polskiego prawa lub umowy międzynarodowej, do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich lub sądów państwa trzeciego;
3) strona nie była pozbawiona możności obrony, a w razie nieposiadania zdolności procesowej - należytego przedstawicielstwa;
4) sprawa nie została już prawomocnie osądzona przed sądem polskim albo nie wszczęto jej przed sądem polskim powołanym do jej rozstrzygnięcia, zanim orzeczenie sądu zagranicznego stało się prawomocne;
5) orzeczenie nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej;
6) przy wydaniu orzeczenia w sprawie, w której należało zastosować prawo polskie, prawo to zostało zastosowane, chyba że zastosowane w sprawie obce prawo nie różni się w sposób istotny od prawa polskiego.

________________________________________________

Vollstreckung ausländischer Urteile in Polen

Die Urteile ausländischer Gerichte können direkt in Polen durchgesetzt werden.

Wir führen Rechtsstreit und Vollstreckung von Entscheidungen durch die Gerichte Ausland (ausländische Gerichte) in der polnischen, um die Wiederherstellung von ausländischen Urteilen direkt erteilt.

________________________________________________

Enforcement of foreign judgments in Poland

The judgments of foreign courts can be directly enforced in Poland

We conduct litigation and enforcement of judgments issued by the courts of foreign countries (foreign courts) in Polish in order to direct the recovery of foreign judgments
.

________________________________________________

Esecuzione delle sentenze straniere in Polonia

Le sentenze di tribunali stranieri possono essere direttamente applicate in Polonia

Conduciamo contenzioso e l'esecuzione delle decisioni emesse dai giudici di paesi stranieri (tribunali stranieri) in polacco, al fine di indirizzare il recupero delle sentenze straniere
.

________________________________________________

Exécution des jugements étrangers en Pologne

Les jugements des tribunaux étrangers peuvent être directement appliquées en Pologne

Nous effectuons des litiges et l'exécution des décisions rendues par les tribunaux de pays étrangers (tribunaux étrangers) en polonais afin de diriger la reprise des jugements étrangers
.

________________________________________________

Výkonu cizích soudních rozhodnutí v Polsku

Rozsudky zahraničních soudů mohou být přímo vykonán v Polsku

Provádíme soudní spory a výkonu rozhodnutí vydaných soudy zahraničí (zahraniční soudy) v polštině, aby bylo možné řídit vymáhání zahraničních rozsudků
.