INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki jest ubezpieczeniem zabezpieczającym i minimalizującym ryzyko związane z wypłatą zaliczki. Ubezpieczyciel udziela gwarancji za firmę, która pobrała zaliczkę, że zostanie ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo rozliczona bądź zwrócona.

W obrocie gospodarczym występują sytuacje w których wykonawca żąda od zamawiającego wpłaty zaliczki w celu podjęcia działań ustalonych w umowie. Dla wykonawcy wpłata zaliczki przez zamawiającego jest jednym ze sposobów sprawdzenia wiarygodności partnera handlowego i umożliwia mu podjęcie wstępnych działań wynikających z kontraktu bez konieczności angażowania środków własnych. Zamawiający wpłacając zaliczkę podejmuje ryzyko, które może zminimalizować poprzez otrzymanie zabezpieczenie w postaci gwarancji zwrotu zaliczki.

Korzyści wynikającą z uzyskania gwarancji:
* Dla zaliczkobiorcy - zwiększenie wiarygodności zaliczkobiorcy jako partnera w interesach.
* Dla wypłacającego zaliczkę - uzyskanie gwarancji wykorzystania zaliczki zgodnie z jej przeznaczeniem, rozliczenia zaliczki bądź jej zwrotu w przypadku w sytuacjach określonych w umowie.

W przypadku gwarancji zwrotu zaliczki ubezpieczającym jest podmiot otrzymujący zaliczkę, zaś beneficjentem podmiot wypłacający zaliczkę.

W celu uzyskania gwarancji zwrotu zaliczki, zaliczkobiorca winien wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o udzielenie gwarancji i przedłożyć wymagane dokumenty takie jak: dokumenty rejestrowe i finansowe firmy, umowę na podstawie której winna być wpłacona zaliczka oraz dokumentację potwierdzającą wiarygodność realizacji kontraktu.

Wysokość składki ustalana jest przez ubezpieczyciela indywidualnie po dokonaniu analizy sytuacji prawno finansowej ubezpieczającego przeprowadzonej pod kątem zdolności do realizacji kontraktu. Składka zależna jest również od sumy gwarancyjnej, okresu ważności gwarancji, innych zabezpieczeń realizacji kontraktu. W praktyce składka najczęściej płacona jest co miesiąc i wynosi 0,4% do 0,5% sumy gwarancyjnej.

Okres trwania gwarancji pokrywa się z dniem rozliczenia zaliczki, który został określony w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczającym a podmiotem wypłacającym zaliczkę.

Warunki udzielenia gwarancji i wypłaty odszkodowania oraz prawa i obowiązki ubezpieczającego jak i ubezpieczyciela zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz umowie i jej załącznikach.