INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Długi to też spadek 2008-05-09

PROBLEM CZYTELNIKA - Jestem jednym z trzech spadkobierców. W skład spadku wchodzą również długi. W tej sprawie zgłosił się do mnie wierzyciel, który oczekuje uregulowania całego długu. Mój udział w spadku obejmuje tylko 20 proc. Czy muszę zapłacić cały dług? Nie było jeszcze podziału spadku.

EKSPERT WYJAŚNIA

W przedstawionej sytuacji duże znaczenie ma fakt, że nie przeprowadzono działu spadku. Do tego momentu spadkobiercy ponoszą bowiem odpowiedzialność solidarną. Nie ma więc znaczenia wysokość udziału przypadającego poszczególnym spadkobiercom. Wierzyciel może żądać spłacenia długu zarówno od tego ze spadkobierców, który ma 70 proc. udziału w spadku, jak i od tego, który ma zaledwie 20 proc. Jeśli jeden ze spadkobierców spełni świadczenie, może domagać się od pozostałych zwrotów w częściach odpowiadających wartości ich udziałów. Z chwilą dokonania działu spadku spadkobiercy przestają odpowiadać za długi solidarnie. Jeśli długi nie zostaną spłacone przed działem spadku, spadkobiercy spłacają je w stosunku do wartości swoich udziałów.

NASZA REKOMENDACJA

Ze względu na to, że nie nastąpił podział spadku, odpowiedzialność czytelnika i pozostałych spadkobierców ma charakter solidarny. Jeśli czytelnik płaci cały dług, będzie mógł żądać od pozostałych spadkobierców zwrotu w częściach odpowiadających ich udziałom.

Podstawa prawna

• Art. 366, art. 1034 ustawy z 16 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-05-09