INFORMACJE O WINDYKACJI

powrót do strony głównej

Będzie pięć kategorii wierzytelności

- 2009-01-27

Uchwalona 23 stycznia nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze wprowadziła aż 150 zmian w przepisach. Oprócz najważniejszego rozwiązania, które umożliwi prowadzenie postępowania naprawczego nawet zadłużonym przedsiębiorcom, nowe rozwiązania wprowadzają też regulacje korzystne dla wierzycieli. Regulują np. podział należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości na pięć kategorii.

- Gdyby funduszów zgromadzonych w masie upadłości nie wystarczyło na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, to wówczas należności reguluje się według zaliczenia do poszczególnych kategorii - tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Dlatego istotne jest, do której kategorii zostanie zaliczona konkretna wierzytelność - dodaje Wojciech Biernacki.

Do pierwszej kategorii zaliczone są m.in. koszty postępowania upadłościowego, a także alimenty, renty za spowodowanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, które przypadają za czas po ogłoszeniu upadłości. Do tej samej kategorii należą też dożywotnie renty, na które została zamieniona umowa dożywocia, oraz należności z zawartych przez upadłego jeszcze przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk.

Do kategorii drugiej należą natomiast należności przypadające przed ogłoszeniem upadłości na przykład ze stosunku pracy i należności rolników za produkty dostarczane z własnego gospodarstwa, alimenty oraz renty odszkodowawcze z zamiany prawa dożywocia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z odsetkami i kosztami egzekucji przypadającymi za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem egzekucji.

Z kolei do kategorii trzeciej zostały zaliczone podatki i inne daniny publiczne, pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne z odsetkami. Do czwartej: inne należności, a do piątej pozostałe odsetki, które nie zostały zaspokojone w wyższych kategoriach.

Małżonkowie upadłego przedsiębiorcy będą zaspokajali swoje roszczenia z masy upadłości na innych zasadach wówczas, gdy mają umowę o rozdzielności majątkowej. Ich prawa są ograniczone i nie mają żadnych przywilejów przed innymi wierzycielami. Mogą liczyć na uwzględnienie roszczeń tylko wówczas, gdy intercyzę zawarli co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Natomiast ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości będzie bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o rozdzielność został złożony co najmniej na dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przyjęto też zasadę, aby po ogłoszeniu upadłości nie można było ustanawiać rozdzielności majątkowej z wcześniejszą datą, a ustanowienie rozdzielności majątkowej intercyzą było skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa była zawarta co najmniej na dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

(Gazeta prawna)